Enstemmig dom i Arbeidsretten: Streiken mot Jernbanereformen var lovlig!

frifagbevegelse.no

Høsten 2015 kunne ble Norsk Jernbaneforbund og Lokmannsforbundet stevnet for Arbeidsretten. Arbeidsgiverne mente at den 3 timer lange politiske streiken var ulovelig lang. Videre mente Spekter at det kunne stilles spørsmål om streiken var tariffstridig og ulovlig arbeidskamp. «Dette er en underlig og beklagelig stevning» sa Kjell Atle Brunborg når stevningen ble kjent. Dommen har nå falt i Arbeidretten, og det er gledelig å melde at Norsk Jernbaneforbund og Lokmannsforbundet har oppnådd full seier!

(Følgende tekst er hentet fra Frifagbevegelsen.no. For å lese denne artikkelen på nett, klikk her).


Streiken mot Jernbanereformen var lovlig

– Full seier til NJF og NLF. Vi er frifunnet for brudd på fredsplikten i en enstemmig dom. Påstanden fra Spekter om at den politiske demonstrasjonen mot jernbanereformen den 15. juni 2015 var tariffstridig og ulovlig er dermed gjort til skamme, sier fungerende forbundsleder i NJF, Jane Brekkhus Sæthre.

– Helt riktig

Nestleder Eivind Gran i LO Stat er fornøyd med dommen, som han mener er helt riktig.

– Det er bra at en enstemmig arbeidsrett ikke ønsker å begrense demokratiske rettigheter for de ansatte i jernbanen heller. Dette var en ganske alvorlig sak sett med våre øyne, så utfallet er bra.

Han er også fornøyd med at Arbeidsretten sier det var forståelig at streiken varte lenge nok til at ansatte på verksteder i Drammen og Grorud fikk tid til å komme seg til Oslo for å delta på markeringene.

– Om Spekter hadde fått medhold, ville det fått mye mer dyptgripende effekter. Dommen viser at den forståelsen vi har hatt rundt varighet på politiske streiker er riktig. Det er mye her som jeg synes blir veldig ryddig med denne kjennelsen, sier han.

Gran understreker at hensikten med politiske streiker aldri er å ramme arbeidsgiver, men at det er en uunngåelig bieffekt. 

Dette er den tredje strake enstemmige seieren LO Stat har tatt i Arbeidsretten over Spekter.

– To av disse sakene er det Spekter som har dratt for Arbeidsretten. Du kan si vi synes det er litt mange unødvendige rettstvister fra Spekters side den siste tida, sier Gran.

Togstans

Mandag 15. juni streiket medlemmene i Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund mot regjeringas forslag til jernbanereform. Streiken varte fra klokka 10.00 til klokka 13.00. Dette var for lenge hevdet Spekter, og mente dermed at forbundene hadde brutt fredsplikten i hovedavtalen, tok saken til Arbeidsretten og krevde å få dekket sine saksomkostninger av de to forbundene og LO Stat.

– Tre timer går ut over det saklige behov som medlemmene av NJF og NLF har for å markere sitt syn på regjeringens forslag til jernbanereform. På denne bakgrunn nedlegges påstand om at aksjonen er tariffstridig og ulovlig, da den strider mot fredsplikten etter så vel hovedavtalen som arbeidstvistloven, skrev Spekter i sin stevning.

Ikke lønnskonflikt

I en enstemmig dom avviser retten Spekters påstand. Det er fire dommere oppnevnt etter innstilling fra partene, to fra hver av partene, og tre juridiske dommere. 

– Partene er enige om at formålskravet er oppfylt: Aksjonen har ikke hatt til hensikt å øve press på de tariffmessig ordnede forhold eller fremtvinge en løsning av en tvist, heter det i dommen.

De to forbundenes begrunnelse var at streiken måtte vare så lenge hvis det skulle være mulig å transportere folk inn til arrangementene på Jernbanetorget og foran Stortinget, noe Arbeidsretten har forståelse for. Alternativet ville vært å legge den til arbeidstidas slutt. Da ville de rammet ettermiddagsrushet og dermed togpassasjerene ekstra hardt. Ved å legge aksjonen midt på dagen ble det ikke trafikkstopp verken i morgen- eller ettermiddagsrushet.

Dialog

Arbeidsgiversiden ønsket at togene skulle være bemannet, og det ble gjennomført.

– Retten legger til grunn at Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund vurderte virkningene og konsekvensene da aksjonen ble lagt midt på dagen. Det var store fagmiljø i Drammen og på Grorud som det var viktig for forbundene fikk mulighet til å delta. Retten har forståelse for det, og finner at den økte tidsbruk dette medførte, må anses akseptabel i denne saken, der aksjonen var rettet mot jernbanereformen. Retten har ikke grunnlag for å anse fredsplikten krenket på dette grunnlag, verken vurdert isolert eller i sammenheng med varigheten, står det videre i dommen, der konklusjonen er at kravet om sakskostnader avvises fordi saken har reist et prinsipielt spørsmål.Hyttebookingen - hva skjer!

Vi har i den siste tiden slitt med vertstjenesten av bookingen til hytten vår - 1173. Bookingsystemet ble bygget for mange år siden, og er i den digitale verden nå å regne som noe «steingammalt». Det er ikke å stikke under stol (for å dra en parallel til Jernbanen) at bookingsystemet vårt er å regne som den gode, gamle TTS-maskinen. Problemer oppstår når verden stadig beveger seg mot FIDO-løsninger. Det har det også gjort i denne sammenheng. 

Leverandøren av vårt web hotel oppgraderer sine systemer, noe som gjør at bookingsystemet vårt ikke lenger henger med. Funksjoner faller ut, er ikke lenger kompatible med ny programvare, eller rett og slett støttes ikke lenger. På kort sikt vil vi være vår egen vertstjener for bookinsystemet via foreningskontoret i Schweigaardsgate. Vi håper på å ha denne løsningen oppe og gå så fort det lar seg gjøre. 

På lang sikt skal vi jobbe for å finne en bedre løsning på bookingproblemene våre. 

Vi beklager ulempene dette må medføre våre medlemmer som ønsker å benytte seg av hytta. Vi jobber med saken, og gjør det vi kan for å få bookingsystemet tilbake «på lufta».


Status fremtidig struktur for fjernstyringsfunksjonen og ruteplanfunksjon

Ledelsen har i dag fremlagt sitt forslag for beslutning i et møte med personalorganisasjonene. Dette er også sendt ut som et nyhetsbrev til alle ansatte i Trafikk & Marked. For informasjonens skyld legger vi også ut dette nyhetsbrevet her. 


Hei,

Først vil jeg gjerne få ønske alle et godt nytt år.

Vi har i dag hatt møte med personalorganisasjonene og orientert om vårt forslag til beslutning om framtidig organisering av trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjonen. 


Vi har i vårt forslag til beslutning lagt til grunn innspill fra;

- de to tidligere rapportene om framtidig trafikkstyring, organisering av ruteplanfunksjonen samt organisering av elkraftstyringen (i regi av Infrastrukturdivisjonen)

- innspill som har kommet underveis i prosessen

- effekter av modernisering som følge av innføring av nye systemer

- utviklingen med flere togselskap på sporet og kundeoppfølging av disse

- krav om trygg og robust trafikkstyring 

- utfordringer vi ser med dagens organisering

 

Vårt forslag til beslutning innebærer 3 sentraler; 

             TSS Øst i Oslo

             TSS SørVest i Bergen 

             TSS Nord i Trondheim

 

I disse tre sentralene legger vi opp til at togledelse, operativ ruteplanlegging, toginformasjon og elkraft skal inngå. 

 

Gjennomføring og framdriftsplan skal vi nå de neste ukene forhandle om i forhandlingsutvalget, og vi tar sikte på å offentliggjøre beslutningen som tidligere kommunisert medio februar. 


- Bjørn Kristiansen, trafikkdirektør, via nyhetsbrev til alle ansatte© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017