Jernbaneverket trekker forslaget om reduksjon av antall trafikkstyringssentraler

Følgende er en uttalelse fra forhandlingsutvalget fra Norsk Jernbaneforbund:

Til våre medlemmer,

Som kjent ble Trafikk & Marked sitt ”forslag til ny organisering av trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjonen” lagt fram 4.1.2016, og det har vært ført forhandlinger og drøftinger siden 18.1.2016.
Forhandlingsutvalget fra Jernbaneverket bestod av Trude Berntzen, Lars Ola Bækkevold, Tom Dahle og Øyvind Brustad. Fra Norsk Jernbaneforbund stilte Torfinn Håverstad, Janina Hortman, Håkon Gilberg, Simon Olaisen og Rune Dahlen. I tillegg stilte YS (Norsk Toglederforening) med sin delegasjon. Vi opplevde dialogen med Norsk Toglederforening som konstruktiv og god.

Det er med stor skuffelse og beklagelse forhandlingsutvalget for Norsk Jernbaneforbund må melde at vi ikke har lykkes med å komme fram til en enighet med Jernbaneverket. Vi opplever at vi har strukket oss langt, og har prøvd å imøtekomme Jernbaneverket for å finne en omforent løsning i forhold til ivaretakelsen av de ansatte, struktur, gjennomføringsplan og virkemidler. Det opprinnelige forslaget til Trafikk & marked inneholdt blant annet antall sentraler og en gjennomføringsplan som ga signal om at det ville bli krevende forhandlinger.

Etter uker med intense forhandlinger og drøftinger, så forhandlingsutvalgene fra YS og Norsk Jernbaneforbund seg nødt til å kreve megling i henhold til Hovedavtalens bestemmelser §17 punkt 2. Arbeidsgiver valgte heller å trekke sitt ”forslag til ny organisering av trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjonen”. Dette betyr nok ikke at arbeidsgiver har tenkt å slutte å jobbe med en ny organisering i fremtiden, men vi forventer at de forholder seg lojalt til at det ikke er kommet til en beslutning i saken. Dette gjelder også blant annet i forhold til de pågående prosjektene som for eksempel TMS og KARI.

Vi har oppfordret Trafikk & marked til snarest å avholde personalmøter for å informere om status og veien videre.

Robust og trygg trafikkstyring – våre prinsipper

I ”forslag til ny organisering av trafikkstyringssentralene og ruteplanfunksjonen” fra Trafikk & Marked, legges det til grunn mange prinsipper og løsninger som Norsk Jernbaneforbund kan stille seg bak. Det samme gjelder hvilke utfordringer man ser for seg i framtiden vedrørende større togproduksjon, kontinuerlig vedlikehold og økte budsjetter som vil medføre økt behov for å optimalisere planleggingen av sportilgang og tilrettelegge for best mulig utnyttelse av sporkapasiteten.

Norsk Jernbaneforbund la til grunn mange av argumentene i en egen rapport (Klikk her for rapporten), blant annet problemstillingen med enpersonsbetjente sentraler, samling av spesialkompetanse og en kundefokusert organisasjon som befinner seg der hvor kunden er. Norsk Jernbaneforbund mener dog at forslaget fra Trafikk & Marked ikke tilstrekkelig sikrer en best mulig robust og god trafikkstyring verken på kort eller lang sikt. Etter vår vurdering er det knyttet stor risiko til Trafikk & Marked sitt forslag med å sikre drift og nødvendig kompetanse ved å utføre en slik omorganisering med så store konsekvenser for de ansatte. I motsetning til en revolusjonistisk omorganisering hvor omstillingen øker konfliktnivået, la vi til grunn prinsipper som i stor grad reduserer de negative konsekvensene.

Vårt forslag baserte seg på 5 sentraler i framtiden – plassert i Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand og Narvik, gjennomført ved innføring av TMS. Samtidig var vi villige til å diskutere plasseringen også til Stavanger om partene heller anså det som et bedre alternativ, men i prosessen ble det aldri noen realitetsbehandling av opprettholdelse av en sentral på Sørlandsbanen. Vi argumenterte for en struktur og omstilling som baserte seg på at vesentlig færre ansatte måtte pendle over lengre avstander, flytte eller rett og slett si opp sin stilling. Vi la også til grunn en nærhet til Infrastrukturdivisjonen og baneområdene i en framtidig organisasjon. Fokuset var også på komplette trafikkstyringssentraler, med en samlokalisering av trafikkstyring, operativ ruteplanlegging, elkraftstyring og kunde- og trafikkinformasjon.


Forhandlingsutvalget, 

Norsk Jernbaneforbund.


 For å lese Norsk Jernbaneforbunds forslag til fremtidig struktur som motsvar til ledelsens forslag, trykk her.


Elisabeth Enger blir direktør for Jernbanedirektoratet


elisabeth enger 800x450px

                                                                                                               Elisabeth Enger blir direktør for Jernbanedirektoratet.

Pressemelding 5.2.16:

Regjeringen har i dag bestemt å opprette et nytt Jernbanedirektorat og et Jernbaneinfrastrukturforetak som skal erstatte dagens Jernbaneverk. Samtidig er Elisabeth Enger beskikket som direktør for Jernbanedirektoratet. – Vi legger nå til rette for en bedre organisering av norsk jernbanesektor som skal bidra til en mer effektiv drift og bedre kundeorientering. Klarere skiller mellom bestillende og utførende enhet er viktige skritt på veien for å få en tydeligere organisering av ansvar og oppgaver. Dermed tar vi enda et viktig skritt i å realisere Jernbanereformen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Jernbanedirektoratet og infrastrukturforetaket skal fungere operativt fra 1. januar 2017. Direktoratet vil få styrende og koordinerende oppgaver, mens operative oppgaver innen blant annet drift, vedlikehold og utvikling av infrastruktur legges til foretaket. Jernbaneverkets ordinære virksomhet vil opprettholdes i 2016 og vil bli formelt avviklet våren 2017.

- Jeg er svært fornøyd med at Elisabeth Enger ønsket å bli direktør for Jernbanedirektoratet, sier Solvik-Olsen. Enger er i dag jernbanedirektør, som leder for Jernbaneverket, noe hun har vært siden 2008. Departementet har besluttet at Elisabeth Enger skal være Jernbanedirektør (direktør for Jernbaneverket) frem til 31.12.2016 og tiltre stillingen som direktør for direktoratet 1.1.2017. 

Departementet vil i løpet av kort tid beslutte hvem som skal fungere som direktør for direktoratet i perioden frem til 31.12.2016.


Fakta om Jernbanedirektoratet

- Statlig forvaltningsorgan underlagt Samferdselsdepartementet
- Styres gjennom instruks, årlig tildelingsbrev og styringsdialog
- Finansieres i sin helhet over statsbudsjettet
- Skal drive strategisk utvikling av togtilbud, utrede framtidige transportbehov og koordinere togtransport med andre transportformer for å bidra til en best mulig utvikling av et samlet transporttilbud
- Ansvar for konkurranseutsetting av persontogtrafikk

Fakta om Jernbaneinfrastrukturforetaket

- Statsforetak eid av Samferdselsdepartementet
- Styres gjennom eierstyring fra departementet og gjennom fireårige avtaler med direktoratet, innenfor rammen av regelverk for jernbanesektoren
- Finansieres i hovedsak gjennom avtaler med direktoratet om forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og om planlegging og utbygging av ny infrastruktur, i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskap, kjørevegsavgift og inntekter knyttet til eiendom.
- Foretaket overtar eierskapet til ROM Eiendom AS fra NSB AS
- Hovedansvar for å tilby fungerende jernbaneinfrastruktur
- Ansvar for planlegging og utbygging av ny infrastruktur etter utredning og beslutning i Nasjonal transportplan


© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017