Løsning i Staten

(Denne artikkelen er hentet fra LO Stat.no)

PRESSEMELDING, 26.5.2016 Partene i statsoppgjøret aksepterte torsdag 26. mai en skisse fra Riksmekleren. De statstilsatte får en lønnsøkning tilsvarende frontfaget. Et partsammensatt utvalg skal se på endringer i forhandlingssystemet i staten innen 1. februar 2017. Det blir ingen endringer i pensjonen.

- Dette har vært et svært tøft oppgjør, men vi kom i mål med et akseptabelt resultat for våre medlemmer, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Rønoldtangen forteller at årets oppgjør handlet mye om å bevare likelydende hovedtariffavtaler for UNIO, LO Stat og YS, noe de fikk til.

Fordelingen av potten mellom sentrale og lokale forhandlinger var også et stridstema. Fra et utgangspunkt der staten egentlig ville ha alt ut lokalt, endte man med en fordeling på om lag 50/50.

 - Den lokale pottens andel er større enn vi ønsket oss på forhånd, men vi har kjempet hardt og lenge for at en så stor del som mulig skal fordeles sentralt. Våre tillitsvalgte i staten vil gjøre en god jobb for sine medlemmer i forhandlingene for å oppnå et rettferdig resultat lokalt, sier hun. 

Resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg på 1,15 % med virkning fra 1. mai 2016. Dette opprettholder likelønnsprofilen fordi generelle tillegg sikrer at alle får lønnsøkning.
  • Det er gjort sentrale avsetninger på 0,1 % til fellesbestemmelser, som blant annet øker kompensasjon for de med beredskapsvakt. 
  • Så er det avsatt 1,5 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.
  • Dette gir en total ramme på 2,4 prosent, noe som tilsvarer frontfagsramma.

Rønoldtangen utdyper om den partsammensatte arbeidsgruppen:

- Vi har akseptert et mandat for en arbeidsgruppe som skal se på lønnsforhandlingssystemet i staten. Et svært viktig prinsipp for arbeidsgruppen er at de sentrale parter forhandler om den økonomiske rammen og vurderer sentrale og lokale avsetninger. Det vil bli et krevende arbeid fordi vi har ulike meninger for hva vi ønsker fremover. Men det er viktig å understreke at det er et partsammensatt utvalg og vi forventer at regjeringen følger spillereglene og tar hensyn til alle parters synspunkter i dette arbeidet.

Hun påpeker at det for LO Stat var svært viktig å få med protokolltilførselen om at årets lønnsoppgjør innebærer betydelige endringer i statens lønns- og forhandlingssystem. Systemendringene reiser flere uavklarte spørsmål knyttet til tjenestetvistloven og hvilke fullmakter regjeringen forvalter på vegne av Stortinget. 

- Dette betyr at regjeringen velger å gå inn i noe de ikke aner konsekvensene av, sier LO Stat-lederen.

- I løpet av meklingen ble det også klart at pensjonsspørsmålet stilles i bero. Prosessen ble i realiteten stanset allerede 3. mai da regjeringen slo fast at de ikke ville forhandle på vanlig måte med arbeidstakerorganisasjonene om en endret tjenestepensjonsordning i offentlig sektor. Vi møtte den samme tilnærmingen også nå. Derfor blir det ingen endringer. Ansvaret for å få en prosess i gang ligger hos regjeringen. Da bør spillereglene i arbeidslivet følges, avslutter Rønoldtangen. 

Nå skal resultatet til uravstemning hos LO Stats medlemmer. 


Linker:

Riksmeklerens møtebok
Vedlegg 1 - Riksemeklerens forslag
Ny lønnstabell fra 1. mai

til_deg_som_ikke_er_i_streik.pdf

LO Stat: Hva gjør du hvis dine kollegaer streiker?

(Følgende er hentet fra LO Stats brosjyre «Til deg som ikke er i streik». Den kan du lese/laste ned her).

Skjermbilde 2016-05-25 kl Fotorqeewfwf

Kjære kollega 

Ingen liker å streike, men av og til er det nødvendig. Vi håper denne informasjonen kan bidra til at en eventuell konflikt kan bli gjennomført på en korrekt måte.

I en streikesituasjon er det normalt at kun et mindretall av medlemmene tas ut i streik, (dette kalles punktstreik) men disse streiker på vegne av alle medlemmene i forbund i staten som LO Stat forhandler på vegne av.

Formelt sett er det slik at også medlemmer som ikke er tatt ut i streik er omfattet av konflikten. Det innebærer også at disse har noen rettigheter og plikter under en konflikt.

Hvordan forholder vi oss under en streik?

I en streikesituasjon brytes all kontakt mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver på arbeidsplasser som er i streik. Dette gjelder også på arbeidsplasser der det ikke er tatt ut medlemmer i streik. Det gjelder for eksempel lokale lønnsforhandlinger og saker som faller inn under Hovedavtalen. 

Forbundene i LO Stat som har medlemmer i staten, har ansvar for raskt å informere tillitsvalgte på underliggende nivå – regionalt og lokalt. Det gjelder også virksomheter som ikke er i streik. Du har også et eget ansvar for å skaffe deg informasjon. Lokale tillitsvalgte vil kunne gi deg noen svar. På forbundets hjemmesider og på www.lostat.no vil du også nne mye nyttig informasjon. Her finner du også oversikten over LO Stats distriktssekretærer.

Hva er streikebryteri?

Streikebryteri skjer når streikebelagt arbeid utføres uten at det foreligger dispensasjon. Det er streikebryteri uansett om arbeidet utføres av den som er tatt ut i streik, eller av en annen i eller utenfor virksomheten. Dette er en alvorlig og illojal handling mot dine kolleger.

De som arbeider i en streikerammet virksomhet, men som ikke er tatt ut i streik skal møte på arbeid som vanlig. Men de skal ikke arbeide mer enn vanlig eller utføre oppgaver de ellers ikke gjør.

På noen arbeidssteder kan det hende at kun medlemmer i en annen organisasjon enn din er tatt ut i streik. Også her gjelder det samme. Du skal gjøre dine vanlige arbeidsoppgaver og ikke utføre arbeid som ellers ville blitt gjort av de som streiker.

Er du i tvil om hva du skal gjøre eller utsettes for press om å utføre arbeid du tror kan være streikebryteri, ta kontakt med en lokal tillitsvalgt, LO Stats distriktssekretær, eller en representant for den lokale streikekomiteen 

Innspurten har startet!

(Denne artikkelen er hentet fra LOStat.no)

Fristen for meklingen i statsoppgjøret nærmer seg. Mandag formiddag "flyttet delegasjonene inn" hos Riksmekleren.

INNSPURT: Forhandlingsleder Tone Rønoldtangen møtte mandag hos Riksmekleren med hele sin delegasjon. Nå er det klart for innspurt.

Inntil i dag har meklingen foregått ved at Riksmekleren har hatt samtaler med partenes forhandlingsledere. De har så gått "hjem" til sine forhandlingsutvalg og tatt de nødvendige diskusjonene. Men fra i dag av og fram til det kommer en avklaring en gang natt til 26. mai, sitter partene på hver sine møterom hos Riksmekleren i Grensen i Oslo. Fortsatt er det Riksmekleren og forhandlingslederne som styrer løpet, men delegasjonene er i utgangspunktet på plass hele tiden. Spesielt det siste døgnet.

En rask sjekk fra vår side avslørte at stolene ikke har blitt noe mer bekvemme å sitte på, ventilasjonen i møterommene har sannsynligvis heller ikke blitt bedre og kaffemaskinen er fortsatt ikke av nyeste merke. Det er nok ikke meningen at man skal kose seg i disse lokalene, da blir man sittende for lenge. Riksmekler Nils Dalseide slo likevel fast med sin lune humor at "dere vet ikke hvor heldige dere er som får lov til å være med på dette."

Dalseide er for øvrig opptatt av taushetsplikten til de som deltar. Det er lang tradisjon for at meklingen foregår uten at utenverdenen får vite noe om utviklingen. Riksmekleren er den som skal uttale seg. Punktum. Det betyr også at vi ikke har mulighet til å avsløre noe om det som skjer underveis mot fristen natt til torsdag.


LTTAs informasjonsbrev angående reformen. Hva har skjedd til nå?

Jernbaneverket skal omorganiseres!

Som ansatte i Jernbaneverket går vi nå igjennom den største reformen av jernbanen noensinne. Reformen ble behandlet i løpet av noen få timer på Stortnget. Selve Stortingsmeldingen om reformen var ganske tynn, men den har store konsekvenser. Det jobbes nå iherdig med å realisere reformen, selv om det har vært lite informasjon og oppmerksomhet i media om det som nå gjøres av forberedende arbeid. 


Etter som dagene og ukene går, kommer det stadig noe nye i form av beslutninger, presiseringer eller vedtak. Det avholdes møter mellom Omstllingsenheten i Jernbaneverket og personalorganisasjonene hver 14. dag, og det holdes jevnlige møter med Omstillingsenheten i Samferdselsdepartementet. Informasjon fra disse møtene skjer på ulike måter.

Vi vil derfor jobbe like iherdig med å få informasjon ut til deg som medlem. Det er etablert et Reformutvalg i Norsk Jernbaneforbund. I dette utvalget deltar to fra administrasjonen, sammen med oss, Elektropersonalets landsråd og Banepersonalets landsråd. I tillegg deltar LO Media med ansvar for å få ut informasjon til dere medlemmer. 


For å lese hele informasjonsbrevet, klikk her

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017