Informasjon om særaldersgrensen


NJF Utrop


I styremøtet for Jernbaneinfrastrukturforetaket den 8.6.16, behandlet styret saken om særaldersgrenser.

Styret gikk inn for å be Samferdselsdepartementet om å søke om at ordningen med særaldersgrenser for de som er omfattet av en slik ordning på overføringstidspunktet (01.01.2017), skal videreføres for ansatte som er 55 år eller eldre (dvs. de som er født i 1961 eller tidligere).

Observatørene fra de tillitsvalgtes organisasjoner var uenige i avgjørelsen! For å lese protokolltilførselen, klikk her.

Norsk Jernbaneforbund er veldig kritisk til dette vedtaket i en så prinsipiell og viktig sak! Norsk Jernbaneforbund vil i samarbeid med LO jobbe mot dette vedtaket.Jernbaneinfrastrukturforetaket SF inviterer til allmøte!

(Følgende er hentet fra Banenettet. Dette er også sendt ut på epost til ansatte)

Jernbaneinfrastrukturforetaket SF inviterer til allmøte i Samfunnssalen på Arbeidersamfunnets plass 1 i Oslo, tirsdag 14. juni klokka 14.00.

Konstituert administrerende direktør Stein O. Nes vil innlede om hvilke muligheter den nye foretaksmodellen gir.
Styreleder Siri B. Hatlen vil fortelle om hva styret har vedtatt, og hva de jobber med.

De som ikke har mulighet til å være til stede i Samfunnssalen, kan følge det direktesendte møtet på Banenettet. Opptaket blir liggende på Banenettet (Foretakets side) etter av møtet er ferdig.

Under møtet kan du sende spørsmål på sms til følgende nummer: 48170209.

Vel møtt.


På vegne av Foretaket,
kommunikasjonsrådgiver Dag H. Nestegard.TAF kjøper egenkapitalbevis i Jernbanepersonalets sparebank


Dette er en sak som ble tatt opp på TAFs årsmøte tidligere i år, og er jamfør årsmøtevedtaket. Pengene som benyttes er kapital fra salg av foreningshytta Hauglund i 2001. 

På styremøtet 27.5.2016 avholdt styret en kort telefonkonferanse med JS-banksjef Helge Dalen. Han kunne fortelle at egenkapitalbevis medfører at man har eierandel i banken. Dette gir plass i forstanderskapet med stemmerett.

Slik den rentemarkedssituasjonen er i dag, kan man forvente en avkastning på 5-6 %. Av bankens overskudd går normalt 60-70 % til eierne. Ved et eventuelt underskudd vil egenkapital først bli tilført fra bankens fond før man belaster eierne.

 JS er ikke børsnotert og har heller ingen planer om dette. Egenkapitalbevisene er derfor ikke omsettelige, og vil ved salg fra eierne måtte selges tilbake til selskapet. Man kan selge det antall bevis man måtte ønske. Hvert bevis er pålydende kr 100. Eierskap til egenkapitalbevis etableres på en verdipapirkonto.

 Styrets vedtak: Det kjøpes inn egenkapitalbevis for 1.200.000 kroner. 


© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017