Informasjon om Personalbillettordning (fribilletten)

Det har nå kommet en avklaring vedrørende fribilletten fra Samferdselsdepartementet. 

For ansatte i Bane NOR videreføres personalbilletten

Personalbillettordningen i Jernbaneverket er en ordning med stor symbolverdi og med økonomisk verdi for mange ansatte. Samferdselsdepartementet ønsker på denne bakgrunn at ansatte som overføres fra Jernbaneverket til Bane NOR SF får beholde en personal- billettordning på linje med den de har i dag for de strekninger NSB i dag trafikkerer. Departementet ber foretaket vurdere om det også er hensiktsmessig å ha en slik ordning for nyansatte. Det forutsettes at personalbillettordningen i tiden fremover gjelder uavhengig av hvilke togselskap som trafikkerer den enkelte strekning.

En personalbillettordning for de ansatte i Bane NOR vil måtte utformes i tett dialog med Jernbanedirektoratet som skal ha ansvar for konkurranseutsetting av persontogtrafikken. Departementet har inntil videre ansvar for dette arbeidet og vil om kort tid invitere Bane NOR til et møte om saken. 


For ansatte i Jernbanedirektoratet avvikles personalbilletten

Jernbanedirektoratet får en sentral rolle i å inngå avtaler om kjøp av persontogtransport med tog, herunder konkurranseutsette kjøpet der dette er besluttet, og å ivareta en del andre sentrale myndighetsoppgaver i sektoren. Det er derfor viktig at det ikke kan stilles spørsmål ved de ansattes egeninteresser eller bindinger mot togoperatører og aktuelle tilbydere. Samferdselsdepartementet har kommet til at ordningen med personalbillett skal avvikles for ansatte i direktoratet, noe som for øvrig er i tråd med en langsiktig utvikling i samfunnet om avvikling av denne type personalgoder.

Personalbilletten utgjør en individuell rettighet for dagens ansatte i Jernbaneverket. Departementet forutsetter at ansatte som overføres til direktoratet fra Jernbaneverket kompenseres for bortfall av billetten. Departementet ber direktoratet om å utrede og iverksette en økonomisk kompensasjonsordning. Departementet ber om å bli forelagt hvilke prinsipper som legges til grunn for beregning av kompensasjon før forpliktende individuelle avtaler inngås.

Personalbillettordningen skal avvikles fra direktoratets oppstart av ordinær drift 1.1.2017. Departementet ber direktoratet raskt komme tilbake med forslag til fremdrift i arbeidet med en kompensasjonsordning. 


Leset brevet angående Bane NOR her.

Les brevet angående Jernbanedirektoratet her.

Informasjon angående særaldersgrensen

Nylig ble det sendt ut en presisering hva gjelder medlemskapet i Statens pensjonskasse for ansatte i Bane NOR SF (tidligere Jernbaneinfrastrukturforetaket SF).

I brev av 01.02.2016 og 12.07.2016 har Arbeids- og sosialdepartementet akseptert at ansatte i Jernbaneverket og NSB-konsernet som overføres til Bane NOR SF, har anledning til å fortsette medlemskapet i Statens pensjonskasse gjennom en lukket pensjonsordning. På grunn av at arbeidet med å bestemme foretakets nye pensjonsordning ikke er klart på overføringstidspunktet 01.01.2017, har Arbeids- og sosialdepartementet akseptert at den lukkede ordningen trer i kraft fra 01.01.2018. Dette medfører at alle ansatte som overføres kan opprettholde medlemskapet i Statens pensjonskasse også i 2017. Det nye selskapet innrapporterer medlemskapet til Statens pensjonskasse.

I løpet av 2017 blir det klart hvilken tjenestepensjonsordning det nye foretaket skal ha. Ansatte som overføres fra Jernbaneverket og NSB-konsernet kan da velge mellom en lukket pensjonsordning i Statens pensjonskasse, eller gå over til den nye tjenestepensjonsordningen. Dette individuelle valget må være foretatt i løpet av 2017. Overgangen til den nye pensjonsordningen kan skje så snart denne er klar.

Nyansatte i Bane NOR SF som ikke er blant dem som overføres fra Jernbaneverket eller NSB-konsernet, har medlemskap i Statens pensjonskasse fram til den nye pensjonsordningen.

(For å lese brevet, klikk her).

Til denne presiseringen fra ASD  kommenterer LTTA følgende:

Det har som kjent kommet en avklaring omkring denne ordningen fra politisk hold. Arbeids- og sosialdepartementet har innvilget Samferdselsdepartementets søknad om at ansatte som overføres fra Jernbaneverket til Bane NOR beholder særaldersgrensen for de som er født i 1961 og tidligere, forutsatt at man er medlem av Statens pensjonskasse. Dette er det samme vedtaket som ble fattet i styret i Bane NOR, og den søknaden som de sendte til Samferdselsdepartementet.

Vi har i møter med departementet og med Bane NOR vært opptatt av videreføring av denne ordningen for nåværende og framtidige ansatte, men ikke vært i en reell forhandlingsposisjon.

Norsk Jernbaneforbund er ikke tilfreds med at det legges opp til et opphør av ordningen for de som er født i 1962 og senere. Vi mener det er mange elementer som taler for at denne ordningen har hatt en velbegrunnet hensikt, og fortsatt vil ha det i framtiden.  Vi mener også at heller ikke arbeidsgiver er tjent med at ordningen på sikt faller bort. 

For Norsk Jernbaneforbund er dette en prinsipiell og konkret viktig sak! 

Norsk Jernbaneforbund jobber derfor videre internt og gjennom LO (Landsorganisasjonen i Norge) for å få en videreføring av ordningen. Vi vil jobbe politisk og vurdere de mulighetene som vil være tilstede framover i Bane NOR, blant annet i forbindelse med forhandlinger om ny pensjonsavtale og inngåelse av ny tariffavtale.

 

Med hilsen

Torfinn Håverstad
Leder for Landsrådet for Trafikk, Teknikk og Administrasjon
Norsk Jernbaneforbund


Infobrev fra LTTA

Landsrådet for Trafikk, teknikk, og administrasjon (LTTA) har laget et nytt infobrev til medlemmene. Denne gangen kan du lese litt om organiseringen av Bane NOR, ERTMS og status på overføring til direktoratet. 

For å lese brevet, klikk på bildet under.


Uten navn


De ny selskapene som følge av jernbanereformen

(Denne artikkelen er hentet fra frifagbevegelse.no. Link til artikkelen)

Regjeringen skal endre hele jernbane-Norge, og den har det travelt.

Her er oversikten over nye selskaper som er opprettet som følge av jernbanereformen, hva som er igjen av NSB og hva som skjer med jernbanen i tiden framover.

Her er de nye selskapene:

Materiellselskapet AS: Nytt selskap. Startet av NSB i juni 2016, og skal eies av Samferdselsdepartementet fra rundt april 2017. Alle lokomotiver og togvogner tas ut av NSB og inn i Materiellselskapet AS. Lokomotiver og vogner skal brukes av selskapet som vinner anbud på persontogtrafikken. Driftsselskapene vil også få tilgang til verkstedene. Øystein Risan ble ansatt som administrerende direktør i sommer, han kom fra annen direktørstilling i NSB. Ellers er ingen flere ansatt ennå. 

15. oktober begynner 30-50 ansatte i Materiellselskapet. De fleste av dem jobber nå i NSB. De beholder sine nåværende avtaler om lønn og pensjon. 

1. september etablerte regjeringen selskapet Togmateriell AS. Det er dette selskapet Materiellselskapet skal overføres til. Navnet Togmateriell AS er imidlertid bare et arbeidsnavn, og vil trolig bli endret etter hvert, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Salg og Billettering AS: Nytt selskap. Startet av NSB i juni 2016, og skal eies av Samferdselsdepartementet fra 2017. Regjeringen tar billettsystemet ut av NSB. Johnny Welle ble ansatt som administrerende direktør i sommer, han kom fra annen direktørstilling i NSB. Ellers er ingen flere ansatt ennå. Dette selskapet skal selge togbilletter til alle selskaper som skal kjøre tog i Norge når det blir konkurranse på skinnene. Selskapet har mål om å lage en slags Go-to-gate søkemotor for kollektivtrafikk.

15. oktober begynner 250 personer å jobbe i Salg og Billettering AS. De fleste av dem jobber nå i NSB. De beholder sine nåværende avtaler om lønn og pensjon. 

I dag 1. september etablerte regjeringen selskapet Reiseplan og billett AS. Det er dette selskapet Salg og Billettering AS skal overføres til. Navnet Reiseplan og billett AS er imidlertid også bare et arbeidsnavn, og vil også trolig bli endret, ifølge Samferdselsdepartementet.

Tariffavtalene i de nye selskapene videreføres i tråd med paragrafene for virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven. Selskapene blir medlemmer i Spekter og Norsk Jernbaneforbund fortsetter som avtalepart. Det er imidlertid uklart hva som skjer etter at aksjene er overført, trolig i april 2017, og nye styrer og ledelse er på plass.

Bane NOR SF (statsforetak): Nytt statseid selskap for infrastruktur i jernbanen, skal eies av Samferdselsdepartementet. Operativt fra 1. januar 2017. Bane NOR får ansvar for både skinner og signalsystemer, utbygging, eiendomsselskapet Rom og planlegging av ruteplanlegging. Nær alle de rundt 4000 ansatte i det tidligere Jernbaneverket skal over i Bane NOR. Jernbaneverket legges ned i løpet av 2016. 

Gorm Frimannslund er ansatt som konsernsjef i Bane NOR. Han kommer fra stillingen som direktør for Infrastrukturdivisjonen i Jernbaneverket.

Bane NOR SF skal i hovedsak finansieres gjennom avtaler med det nye Jernbanedirektoratet om forvaltning, drift og vedlikehold av eksisterende infrastruktur og om planlegging og utbygging av ny infrastruktur, i tillegg til inntekter fra salg av tjenester til togselskaper, kjøreveisavgift og inntekter knyttet til eiendom. 

Jernbanedirektoratet: Nytt direktorat. Skal fungere operativt 1. januar 2017. Elisabeth Enger, nå leder for Jernbaneverket, blir direktør i det nye direktoratet. Skal ha rundt 250 årsverk. De fleste overføres fra Jernbaneverket og noen få stillinger fra NSB. Det skal også lyses ut stillinger eksternt.

Norsk Jernbaneforbund og andre fagforbund møter i disse dager ledelsen i de nye selskapene for å snakke om de nye selskapenes arbeidsgivertilknytning, styrene, reservasjonsretten og den videre prosessen i selskapene. 

Rom Eiendom: Regjeringen har også bestemt å ta NSBs gullgruve fra NSB. Selskapet flyttes over i Bane NOR SF. Rom eiendom gikk i fjor med svimlende 1,3 milliarder i overskudd. Det er nesten halvparten av NSB-konsernets samlede overskudd på 2,8 milliarder kroner i fjor, det beste noen sinne. Rom Eiendom har rundt 90 årsverk. 

Mantena AS: Det tidligere NSB-eide selskapet som har drevet 95 prosent av all reparasjon og vedlikehold av alle togene skal ut av NSB. Mantena skal overføres til Rom Eiendom som igjen overføres til det nye Bane NOR. NSB-konsernet har vært eier av verkstedene som Mantena har brukt. I det nye regimet skal Mantena skilles ut fra konsernet og stå på egne bein i et konkurranseutsatt marked. Regjeringen har bestemt at Mantena skal strippes for utstyr og anleggsmidler. Det blir slik et vedlikeholdsselskap uten verktøy og verksteder – et slags bemanningsselskap, mener Norsk Jernbaneforbund. 

De ansatte – til sammen over 1100 årsverk – blir i selskapet.

50 ansatte i Mantena ble overført til Rom Eiendom i forrige uke. De beholder sine nåværende lønn- og avtalevilkår inkludert pensjonsavtalen.

I dag 1. september etablerte regjeringen selskapet Togvedlikehold AS. Mantena skal overføres til dette selskapet som også bare har arbeidsnavn.

Baneservice AS: Driver med utvikling, bygging, vedlikehold og drift av jernbaneinfrastruktur hovedsakelig for sin tidligere eier Jernbaneverket. Ble overført fra Samferdselsdepartementet til Næringsdepartementet 1. januar 2016. Har rundt 325 ansatte. 

Dette er igjen av NSB:

• NSB Persontog og konsernets datterselskaper Nettbuss AS, godstogselskapet Cargo Net AS og det NSB-deleide selskapet Trafikkservice AS som rengjør togene. 

Som følge av konkurransene som kommer deles NSB Persontog i fire fra 1. oktober 2016: NSB Øst, NSB Nord, NSB Vest og NSB Sør. 

I hele NSB-konsernet var det rundt 12.700 ansatte i 2015. Nettbuss har over 5100 årsverk, CargoNet har over 430 årsverk og Trafikkservice rundt 140 fast ansatte.

Det store spørsmålet er hvor mange det blir igjen i NSB Persontog som i dag har nær 3700 årsverk. Konsernsjef i NSB Persontog har blant annet sagt dette om tiden framover:

– Skal vi vinne anbudene, blir vi nødt til å få en mye slankere organisasjon, der en større andel av de ansatte jobber ute i togdriften. Dette blir en krevende omstilling, sier konsernsjef i NSB Persontog Tom Ingulstad til NSB-bladet Vingehjulet.

Kommunikasjonssjef i NSB Persontog, Åge-Christoffer Lundeby, sier det på dette tidspunktet ikke er mulig å si noe om hvor mange som eventuelt må slutte i selskapet.

NSB Anbud AS: Dette er et nytt selskap som ble etablert av NSB 6. juni 2016 med formålet «kommersiell jernbanevirksomhet». Skal brukes av NSB når selskapet legger inn anbud på togstrekninger. Det er foreløpig ikke ansatt noen i selskapet, heller ikke administrerende direktør. Styreleder er Erik Røhne. 

Her blir det konkurranse på skinnene:

Privatisering av togruter i nord og sør: Regjeringen har delt togstrekninger i nord og sør i to anbudspakker. 

Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen (trafikkpakke 1 sør) skal ut på anbud 3. februar 2017 og planlagt å starte i desember 2018.

Trafikkpakke 2 nord består av togtrafikk på disse strekningene: Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan, Lundamo/Melhus-Stjørdal/Steinkjer, Dombås-Åndalsnes, Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Storlien, Oslo – Trondheim. Den legges ut på anbud i mai 2017 og er også planlagt å starte i desember 2018.

NSBs internblad Vingehjulet kaller konkurransen om togdriften for «NM i tog», men det kan godt hende at også utenlandske selskaper blir med i konkurransen.

Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende ut viktige deler av konkurransegrunnlaget til tilbydere som myndighetene har godkjent til å delta i anbudet i løpet av høsten. Samferdselsdepartementet har opprettet et eget nettsted de kaller www.togkonkurranse.no.

Hvilke selskaper som er godkjent før anbudet starter vil ikke bli kunngjort, ifølge Samferdselsdepartementet.

Viktige datoer framover

1. oktober 2016: Som følge av konkurransene som kommer deles NSB Persontog i fire: NSB Øst, NSB Nord, NSB Vest og NSB Sør. 

Høst 2016: Samferdselsdepartementet tar sikte på å sende ut viktige deler av konkurransegrunnlaget til tilbydere som myndighetene har godkjent til å delta i anbudet.

31. desember 2016: Jernbaneverket legges ned.

1. januar 2017: Det nye Jernbanedirektoratet kommer i gang.

1. januar 2017: Det nye selskapet Salg og Billettering AS overføres til Samferdselsdepartementet. 

1. januar 2017: Det nye statseide selskapet for infrastruktur i jernbanen Bane NOR SF blir operativt. 

3. februar 2017: Utsendelse av konkurransegrunnlaget for «trafikkpakke 1 sør»: Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

April 2017: Det nye selskapet Materiellselskapet AS ble startet av NSB i juni 2016, og overføres til Samferdselsdepartementet. Alle lokomotiver og togvogner tas ut av NSB og inn i Materiellselskapet AS.

Mai 2017: Utsendelse av konkurransegrunnlaget for «trafikkpakke 2 nord»: Trondheim-Bodø, Bodø-Rognan, Lundamo/Melhus-Stjørdal/Steinkjer, Dombås-Åndalsnes, Hamar-Røros, Røros-Trondheim, Trondheim-Storlien, Oslo – Trondheim.

Juni-august 2017: Forhandlinger med utvalgte selskaper i anbudet om trafikkpakke 1 sør. 

Oktober-november 2017: Forhandlinger med utvalgte selskaper i anbudet om trafikkpakke 2 nord.

August 2017: Kontraktsignering trafikkpakke 1 sør.

Desember 2017: Kontraktsignering trafikkpakke 2 nord.

Desember 2018: Trafikkstart for togstrekningene i pakke 1 og 2 med selskapet eller selskapene som har vunnet anbudene.

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017