Infobrev #3 fra LTTA

Landsrådet for Trafikk, teknikk, og administrasjon (LTTA) har laget et nytt infobrev til medlemmene. Denne gangen kan du lese litt om organiseringen av Bane NOR, informasjon om det lokale lønnsoppgjøret og vedtak om den daglige driften i Jernbaneverket frem til 31.12.16. 

For å lese brevet, klikk på bildet under.19 sikkerhetsfarer ved privatisering av norsk jernbane

(Denne artikkelen er hentet fra frifagbevegelse.no. Link til artikkelen)

Mandag fikk samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presentert en rapport gjort av konsulentselskapet Safetec. De hadde på oppdrag av Samferdseldepartementet gått igjennom mulige sikkerhetsfarer ved konkurranseutsetting og privatisering av norsk jernbane. 

I rapporten står det blant annet:

«En reform kan ha både positiv og negativ påvirkning på sikkerhet i sektoren. Denne analysen omhandler reformrelaterte farer som kan ha negativ påvirkning på styring av sikkerhet i sektoren».

• NJF kommenterer rapporten: – Jernbanereformen kan svekke sikkerheten

Forutsetter nok penger
Det står også i rapporten at en forutsetning for sikkerheten er nødvendige budsjetter til jernbanen. 

Rapporten peker på til sammen 19 mulige farer og to utbedringspotensialer. Om disse farene og utbedringene blir tatt hånd om, konkluderer rapporten slik:

«Safetec vurderer derfor at, dersom egnede tiltak iverksettes, så kan sikkerhetsnivået relatert til farene bli minst like godt, eller bedre, enn i dag. De foreslåtte tiltakstypene må følges opp og operasjonaliseres ytterligere før de implementeres og evalueres».

• Her er Frp-statsrådens nye tog-selskaper

– Sikkerheten kan styrkes
Det er med andre ord en del skjær i sjøen for Jernbanereformen og tiltak som må settes i verk for at passasjerene og de som jobber på togene skal være trygge. 

I en pressemelding fra Solvik-Olsen blir det understreket at regjeringen lover å satse på sikkerhet når Jernbanereformen skal gjennomføres:

– Rapporten fra Safetec viser at sikkerheten både kan ivaretas og styrkes med de endringene vi nå planlegger, sier samferdselsministeren. Analysen av Jernbanereformen mener også at det må være nasjonale detaljerte felles kompetansekrav for å bli lokfører. Dette har vært stridens kjerne i streiken og noe lokførerne ønsker. 

Under kan du se alle de 19 punktene med mulige farer ved Jernbanereformen som Safetec mener må tas hånd om. 

1. Mangelfull overvåking av risiko
Mangelfull overvåking av aktørovergripende risikobilde. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at det er uklart hvem som skal overvåke hele det aktørovergripende risikobildet i sektoren, noe som kan bli en større utfordring i en mer fragmentert sektor. Denne uklarheten kan føre til at nye aktørovergripende farer ikke i tilstrekkelig grad identifiseres. 

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

2. Mangelfull leverandørstyring
Mangelfull leverandørstyring. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at dagens mangelfulle leverandørstyring i sektoren kan bli et økende problem, grunnet flere nye aktører og grensesnitt. Mangelfull leverandørstyring kan få negative konsekvenser for sikkerhet.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

3. Manglende deling av farer og hendelser
Mangelfull deling av aktørovergripende sikkerhetsrelatert informasjon. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at endringen fra en stor aktør på persontog, til flere konkurrerende aktører, kan føre til at hendelsesrapporter/aktørovergripende sikkerhetsrelatert informasjon ikke deles mellom aktørene i tilstrekkelig grad, eventuelt slik at sikkerhetsrelatert informasjon kun deles via SJT og eventuelt SHT. Mangelfull informasjonsdeling kan svekke sikkerhetsstyringen i sektoren.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

4. Økt kompleksitet for togledere
Økt kompleksitet for togledere i avvikssituasjoner

Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at reformen vil gi økt kompleksitet i operative oppgaver, som kan føre til økt mental arbeidsbelastning for togledere i avvikssituasjoner, og derved gå på bekostning av operative sikkerhetsrelaterte oppgaver:

a. Økt operativ koordinering i avvikssituasjoner, for eksempel koordinering med flere DROPS med operasjoner på samme infrastruktur, kan medføre overbelastning av togledere med tilhørende potensial for negativ påvirkning av sikkerhet.

b. Togledere vil kunne oppleve økt arbeidsbelastning/prioriteringsutfordringer med hensyn til nye kategoriseringsoppgaver vedrørende årsaker ved en hendelse.

c. Togledere vil, dersom utenlandske aktører etablerer seg, kunne oppleve økt arbeidsbelastning med hensyn til misforståelser som følge av utilfredsstillende variasjon i norske språkferdigheter hos utenlandsk operativt personell i jernbanevirksomhetene og hos deres leverandører (for eksempel lokførere og vedlikeholdsarbeidere).

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

5. Utilfredsstillende informasjonssikkerhet
Utilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at et økende antall aktører/oppsplitting av eksisterende aktører, som for eksempel skal gjennomføre sikringsrisikoanalyser, fører til en økt mulighet for at sensitiv informasjon kan komme på avveie. Faren omhandler informasjonssikkerhet i hele sektoren og er spesielt relevant for aktører, og samarbeid mellom aktører, der det ikke er etablert systemer og etterlevelse som sørger for en egnet beskyttelse. Slik informasjon på avveie kan for eksempel benyttes til sabotasje mot elektroniske kommunikasjonssystemer i sektoren.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

6. Manglende tilsyn med sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner lagt til direktoratet
Manglende tilsyn med sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner lagt til direktoratet. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at det i reformert sektor ikke blir mulig, eller vanskeligere, å føre tilsyn med sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner som eventuelt flyttes fra dagens jernbanevirksomheter til direktoratet, eller eventuelle nye sikkerhets- og beredskapsrelaterte funksjoner som direktoratet skal ivareta.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Høy

7. Mulig svekkelse av totalforsvaret
Mulig svekkelse av totalforsvaret. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at totalforsvaret kan svekkes i reformert sektor, gitt to forhold:

a. Utenlandsk personell som ikke kan sikkerhetsklareres, på grunn av manglende sikkerhetsavtale med landet det gjelder, kan ikke motta gradert trusselinformasjon, eller delta i fora som krever klarering.

b. Det er juridisk uklart i hvilken grad utenlandsk personell kan beordres til tjeneste i Norge i en eventuell nasjonal beredskapssituasjon. Det er derfor en mulig fare at en økning av utenlandsk personell/utenlandske jernbaneforetak kan svekke totalforsvaret.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Høy

8. UPB, mangelfull risikoanalyse i tidligfase
UPB, mangelfull risikoanalyse i tidligfase. Safetec konkluderer med at dersom Utredning (U) delvis tas ut av UPB i dagens jernbaneverk og legges til direktoratet, så er det en mulig fare at direktoratet ikke i tilstrekkelig grad gjennomfører RAMS-aktiviteter i tidligfase, blant annet risikoanalyser. Denne faren kan bli mulig fordi kravet om RAMS-aktiviteter omfatter infrastrukturforvalter og ikke direktoratet, fordi UPB prosessen og RAMS-aktiviteter er integrert i dagens jernbaneverk, og fordi organisatorisk læring mellom sluttbrukere og beslutningstakere i tidligfase kan bli mer utfordrende når læring skal skje mellom to organisasjoner. Mangelfull risikoanalyse i tidligfase kan føre til en redusert sikkerhet (og tilgjengelighet) i valgte løsninger, sammenlignet med i dag.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Høy

9. Lavere tilgjengelighet av sikkerhetsfaglig kompetanse
Lavere tilgjengelighet av sikkerhetsfaglig kompetanse. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at sikkerhetsfaglig kompetanse i mindre grad blir tilgjengelig for:

a. Felles risiko- og beredskapsanalyser, for eksempel i regi av Infrastrukturforetaket/prosjekter

b. Felles opplæringsformål.

c. Deltakelse i sikkerhetsrelaterte samarbeidsfora/arenaer relevant for sektoren.

Faren kan være relatert til mer kostnadsorienterte aktører som ikke lenger prioriterer slik kompetanse/kapasitet til deltakelse. Dagens sikkerhetskultur i jernbanesektoren legger føringer på prioritering av deltakelse i felles sikkerhetsarbeid. På sikt kan det felles sikkerhetsarbeidet i sektoren svekkes, sammenlignet med i dag.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

10. Feilprioritering i målkonfliktsituasjoner
Feilprioritering i målkonfliktsituasjoner. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at operativt personell kan oppleve tydeligere insentivsystemer, avhengig av utforming og føringer fra linjen, som et økt press for å velge produksjon/togframføring i stedet for sikkerhet i målkonfliktsituasjoner.

• Relativ risikoklasse: Høy

• Usikkerhetsvurdering: Lav

11. Utsatt/mangelfullt vedlikehold og fornyelse av materiell
Utsatt/mangelfullt vedlikehold og fornyelse av materiell. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at tydeligere kommersielt press, eventuelt i kombinasjon med regelverk som gir tolkningsrom for aktørene, kan medføre utsatt/mangelfullt sikkerhetsrelatert vedlikehold og fornyelse.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

12. Uønsket variasjon av operativ opplæring
Uønsket variasjon av operativ opplæring. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at opplæring for operativt personell, som i dag er underlagt sentral styring (jernbaneskolen/kompetansesenter), i større grad gjennomføres internt hos jernbaneforetakene/hos rimeligere tilbydere av opplæring for å redusere kostnader. Intern/alternativ gjennomføring av opplæring kan gi sikkerhetsmessig uønsket variasjon av sikkerhetsrelatert operativ kompetanse, inkludert kompetanse om lokale/særnorske forhold. Slik uønsket variasjon kan oppstå innenfor tolkingsrommet av regelverk, det vil si selv om opplæringen er godkjent.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Lav

13. Økt kostnadspress og svake insentiver til objektsikring for ikke-jernbanevirksomheter
Økt kostnadspress og svake insentiver til objektsikring for ikke-jernbanevirksomheter. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at dagens manglende myndighetskrav til objektsikring for aktører som ikke er definert som jernbanevirksomheter, kombinert med et økt kostnadspress i reformert sektor, kan medføre en utilfredsstillende sikring med hensyn til tilsiktede uønskede hendelser mot objekter.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Lav

14. Anbudsdokumenter vektlegger sikkerhet og beredskap i for liten grad
Anbudsdokumenter vektlegger sikkerhet og beredskap i for liten grad. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at økende bruk av anbud, i kombinasjon med at anbudsdokumenter utformes slik at de vekter pris betydelig tyngre enn kvalitet, kan medføre at aktørene i for liten grad vektlegger sikkerhets- og beredskapsforpliktelser i kontraktstiden. Sikkerhet i sektoren kan svekkes ved at det ikke etableres tilstrekkelig gode rammebetingelser for egen og aktørovergripende sikkerhetsstyring.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

15. Uavklart overordnet og helhetlig ansvar for beredskapen
Uavklart overordnet og helhetlig ansvar for beredskapen. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at det er uavklart hva det betyr at direktoratet har et overordnet og helhetlig ansvar for beredskapen i sektoren, noe som kan føre til at de overordnede og helhetlige beredskapsfunksjonene ikke i tilstrekkelig grad ivaretas.

• Relativ risikoklasse 01.01.17: Lav. (Relativ risikoklasse ved senere implementering: Høy)

• Usikkerhetsvurdering 01.01.17: Lav. (Usikkerhetsvurdering ved senere implementering: Medium)

16. Manglende tid til å trene og øve nye beredskapsroller
Manglende tid til å trene og øve nye beredskapsroller. Det er en mulig fare at utilstrekkelig kalendertid gjør det vanskelig å trene og øve eventuelt nye beredskapsfunksjoner og roller i direktoratet og jernbanevirksomhetene innen implementeringstidspunktet.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

17. Mangelfull oversikt, informasjon og evaluering
Mangelfull oversikt, informasjon og evaluering. Safetec konkluderer med at det er en mulig fare for sikkerhetsrelaterte misforståelser i sektoren fordi:

a. Direktoratet ikke i tilstrekkelig grad gir informasjon til alle aktører vedrørende hvilke aktører som har ansvar for hvilke sikkerhetsrelaterte funksjoner.

b. Direktoratet ikke har utarbeidet en plan for evaluering av at alle sikkerhets- og beredskapsfunksjoner blir ivaretatt som forutsatt, herunder en plan for å evaluere leverandørstyringen og effekten av nye/tydeligere insentivsystemer på praksis.

• Relativ risikoklasse: Medium

• Usikkerhetsvurdering: Medium

18. Sikkerhet- og beredskapsfunksjoner som «ingen eier»
Safetec konkluderer med at det er en mulig fare at planlegging/utredning og gjennomføring av sikkerhet- og beredskapsrelaterte funksjoner som NSB historisk har ivaretatt som etat, og som er en del av nedarvet kultur i dagens jernbanesektor, ikke blir formalisert og «eid av noen» i en omstrukturert og mer konkurranseutsatt sektor.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

19. For mange samtidige endringer
For mange samtidige endringer. Safetec konkluderer med at det det er en mulig fare at jernbanevirksomhetene kan gjøre for mange endringer samtidig med reformendringene, noe som kan påvirke sikkerheten negativt i daglig drift, inklusive tap av spisskompetanse, og komplisere tilsynet med jernbanevirksomhetene.

• Relativ risikoklasse: Lav

• Usikkerhetsvurdering: Medium

«Bestemmelser angaaende Udstedelse af Fribilletter»

Norsk Jernbaneforbund graver dypt når det gjelder fribilletten (personalbilletten). Spesialbiblioteket på Norsk Jernbanemuseum på Hamar har funnet mye og historisk dokumentasjon på historien bak personalbilletten, blant annet dette: Cirkulære NO, 20 dat. 8de Juni 1888. Bestemmelser angaaende Udstedelse af Fribilletter.

En stor takk til våre flotte medlemmer på Norsk Jernbanemuseum, som gjør en fantastisk jobb med å ivareta jernbanens kulturarv og historie!

Streikemarkering på Jernbanetorget


Til fagforeningene i Oslo

Vi ber fagforeningene i Oslo om å stille opp med sine faner på markeringen for lokomotivførerne som nå er i streik.
Streikemarkeringen er på Jernbanetorget i morgen onsdag 12. oktober kl. 13:00, med oppvarmingsband fra kl. 12:50.

Program for markeringen:
12.50: Hjulslaget, oppvarming
13.00: Åpning ved Julie Isabell Løvdal, Norsk Lokomotivmannsforbund
13.05: Gerd Kristiansen, LO-leder
13.15: Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund
13.25: Hjulslaget
13:35: Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat
13:45: Jane Sæthre, fungerende Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund.
13.55: Avslutning: Roy Pedersen, leder LO i Oslo.


Besøk Norsk Lokmannsforbunds Facebook-side for mer informasjon, klikk her

Personalbillett for Bane NOR-ansatte fra 1.1.2017

Bane NOR SF forhandler med NSB om ny personalbillett i 2017 for ansatte i Jernbaneverket som overføres til Bane NOR SF fra 1.1.2017. Det informeres derfor om følgende:

Valg av billettbærer 2017

Ønsker du ingen endring på ditt valg av billettbærer (reisekort eller mobil) skal du ikke foreta deg noe . Vi anbefaler alle som har en smarttelefon om å ha årsbilletten på NSB-appen.

Skulle du ønske å gå fra reisekort til mobil, kan du når som helst ta kontakt med Kundesenteret på 815 00 888.

Dersom du skulle ønske å skifte fra mobil til reisekort for 2017 må du sende melding om dette på e-post til personalbillett@nsb.no innen 1. november 2016. Det er ikke mulig å endre fra mobil til reisekort ellers i året.

Årsbillett til ektefelle/samboer 2017 – Innsendelse av ligningsattest

Dersom du er ansatt FØR  01.07.1975 ber vi deg se bort fra denne informasjonen.

Ved utstedelse av årsbillett til ektefelle/samboer, er vedkommendes inntekt avgjørende for billettypen, 10 dagsbilletter eller fritt antall reiser.

Dersom din ektefelle/samboer hadde en alminnelig inntekt under kr. 180 136.- i ligningsåret 2015 ber vi deg sende oss kopi av ligningsattesten for 2015 som bekrefter inntekten.

Ligningsattesten må merkes med den ansattes navn og ansattnummer.
Frist for innsendelse er 1. november 2016.

Ligningsattesten sendes som vedlegg i e-post til: personalbillett@nsb.no

Alternativt i brev til:

NSB AS Personalbillettkontoret
Postboks 1800 Sentrum
0048 Oslo

250 NSB-ansatte jobber med jernbanereformen

(Denne artikkelen er hentet fra frifagbevegelse.no. Link til artikkelen)

NSB jobber på spreng for å tilpasse NSB til «nye rammebetingelser» – konkurranseutsettingen av jernbanen i Norge. Dette koster flesk. 

NSB persontog brukte 5 millioner på konsulenttjenester i 2015, og forventer å bruke 25 millioner kroner på konsulentene i Boston Consulting Group i løpet av 2016, sier velinformerte kilder til FriFagbevegelse. 

BCG-konsulentene har ifølge Dagens Næringsliv i snitt 3,9 millioner kroner i årslønn. 

Rundt 250 NSB-ansatte er involvert i omstillingen, etter det FriFagbevegelse erfarer. Ett årsverk i NSB koster i gjennomsnitt rundt 900.000 kroner, opplyser sikre kilder til FriFagbevegelse. 

• Pensjonsbombe kan knekke NSB

Tyst fra NSB

NSB ønsker ikke å kommentere opplysningene og vil heller ikke svare på spørsmål knyttet til dem.

– NSB forbereder seg på en ny hverdag med konkurranse om persontrafikktjenester. Av forretningsmessige hensyn ønsker vi ikke å opplyse om våre kostnader og ressursbruk knyttet til dette arbeidet, skriver Åge-Christoffer Lundeby, kommunikasjonssjef, NSB Persontog i en epost til FriFagbevegelse.

Direktør Mirko Pahl leder BCG-teamet som er inne i NSB. Pahl har 17 år bak seg i Deutsche Bahn og var sentral i flere av de store omstillingsprosessene der, ifølge NSBs internblad Vingehjulet.

175 millioner til eksterne konsulenter

FriFagbevegelse har hentet inn tall og laget en oversikt over bruk av konsulenter.

Her er oversikten over hvor mye som allerede er brukt eller satt av til bruk av konsulenter for å gjennomføre jernbanereformen:

• Samferdselsdepartementet: Konsulenter: 25 millioner kroner (2014-2017) og egne ansatte: 21 årsverk (2014-2016)

• Jernbaneverket: Konsulenter: 2,9 millioner kroner 

• Jernbanedirektoratet: Konsulenter: 4,4 millioner kroner 

• Bane NOR: Konsulenter: 75 millioner kroner (forventet bruk i 2016) og ansatte lånt ut fra Jernbaneverket: 6 årsverk. 

• Ernst & Young leverer 70 prosent av konsulenttjenestene som Bane NOR bruker.

• Navnebytte og omprofilering i Bane NOR og Jernbanedirektoratet: 37,5 millioner kroner 

• NSB: Konsulenter: 30 millioner kroner (i 2015 og 2016) Egne ansatte: 250.

• Over 100 millioner til konsulenter når jernbanen blir privatisert

• Arbeiderpartiet gremmes over konsulentbruken i jernbanereformen

Samferdselsministeren: Vil gi varige gevinster 

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har tidligere forsvart utgiftene til omleggingen av jernbanen slik:

– Omorganisering av jernbanesektoren vil gi betydelige og varige gevinster for samfunnet generelt og for de reisende og transportørene spesielt, men krever selvsagt noe ressurser på kort sikt.

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017