Infobrev #10 LTTA 30.11.2017

Inforbrev fra LTTA datert 30.11.2017

Informasjon om overenskomst 29.11.2017.pdf

Informasjon om pågående overenskomstforhandlinger               

                                                                                             

Norsk Jernbaneforbund har siden 1. mars 2017 forhandlet med Bane NOR om en ny overenskomst.

 

I forbindelse med overgangen fra Jernbaneverket til Bane NOR, valgte Bane NOR å si opp de tariff- og særavtalene Jernbaneverket hadde. Det er på bakgrunn av denne reservasjonen Norsk Jernbaneforbund krever en overenskomst i Bane NOR.

 

16. november ble det klart at Bane NOR søkte bistand i forhandlingene om ny overenskomst med Norsk Jernbaneforbund. Det ble i dag avholdt et møte mellom LO Stat, Norsk Jernbaneforbund, Spekter og Bane NOR. Etter 11 timer med forhandlinger ble det klart at partene ikke kan komme til enighet. Forhandlingene går derfor nå over til fase 3.

 

Hvis det heller ikke oppnås enighet sentralt hos LO Stat og Spekter, vil overenskomstforhandlingene havne hos riksmekleren. Oppnås ikke enighet, vil streik være en konsekvens.

 

Norsk Jernbaneforbund krevde også mellomoppgjøret løftet ut av forhandlingene, slik at våre medlemmer kunne få sin lønnsjustering i 2017. Dette ble avslått av Bane NOR.

 

Med vennlig hilsen

 

Forhandlingsutvalget,

Norsk Jernbaneforbund

Infobrev #9 LTTA 23.11.2017

Inforbrev fra LTTA datert 23.11.2017

Infobrev #8 LTTA 17.11.2017

Infobrev fra LTTA November 2017

Prptokoll 241017.pdf

Protokoll vedrørende forlengelsense av avtalene for ansatte i Bane NOR.

Privatisering av drift og vedlikeholdsoppgaver i BaneNOR.


Det ble dessverre ikke regjeringsskifte. Det innebærer at planene for privatisering av drift og vedlikeholdsoppgaver skal iverksettes. Det er lagt ut informasjon på BaneNettet, men det stor usikkerhet og forvirring om hva som skjer.  Litt informasjon fra NJFs  side:

 

Hva BaneNOR har besluttet:

Man tar utgangspunkt en rapport : Vurdering av modeller for økt konkurranseutsetting av oppgaver innen drift og vedlikehold i Infrastrukturdivisjonen» om forskjellige modeller for gjennomføring av konkurranseutsetting. (Denne ble utarbeidet tidligere i år, og  ligger tilgjengelig på banenettet.)

 

Bane Nor har besluttet å jobbe videre med modell 1 og 3 fra rapporten. Man har utelukket modell 2 og 4.  


Det skal etableres et prosjekt, som skal finne ut hvordan privatiseringen beskrevet i modell 3 skal kunne gjennomføres . Denne modellen innebærer ar alle drift og vedlikeholdsoppgavene på en gitt strekning blir satt bort i flerårige kontrakter, og Bane Nor kun har overordnet kontroll av anleggene . (eks. målevognkjøring),


Mandatet for prosjektet er under utarbeidelse. NJF vil bli invitert til å delta i prosjektet. Det vil avhenge av hvordan mandatet er utformet, om vi velger å delta.


Resterende strekninger skal følge modell 1,  hvor egenproduksjonen er tilnærmet som i dag, men med noe mer privatisering.

 

Hva BaneNOR gjør videre:

 

Mandatet for prosjektet skal være ferdig 9 november. Planen for gjennomføring skal samme dag legges fram for de tillitsvalgte. Saken skal behandles og legges frem for styret i BaneNOR den 16 november.

 

Begrepene privatisering og konkurranseutsetting går om hverandre.

 

Politikere liker best å bruke ordet konkurranseutsetting, fordi det er et mer positivt ladet ord enn privatisering.

Men vi vet hva intensjonen i jernbanereformen er, og kaller en spade for en spade.

Effektivisering er påskuddet som blir brukt, konkurranseutsetting er middelet, men privatisering er målet.

 


Hva NJF har gjort:

 

Vi jobbet intenst før stortingsvalget med å overbevise de rødgrønne partiene om at denne privatiseringen måtte stoppes, og hvis det hadde blitt regjeringsskifte hadde det blitt stopp.

Vi deltok i arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten om konkurranseutsetting, og risikoanalysen av de forskjellige modellene.

 

Hva NJF tenker å gjøre videre :

 

Vi avholder et internt møte i forbundet den 9 november. Fortsette å jobbe frem argumentasjon for hvorfor oppsplitting og privatisering er uheldig for jernbanen i Norge. Legge fram våre synspunkter til Stortingets Transport og Kommunikasjonskomite i samarbeid med LO. 


Personalrepresentantene i Bane NORs styre følger opp med samme argumentasjon, i håp om at styret ser at dette vil bli en trussel mot regularitet og sikkerhet, og at det ikke er hensiktsmessig med oppsplitting av de små fagmiljøene, og at det heller ikke vil være lønnsomt. Skulle beslutningen fra styret bli at beredskap og akutt feilretting skal konkurranseutsettes, vil personalrepresentantene stemme i mot. 


Vi fremmer argumenter i alle samarbeidsfora. Men, drivkraften bak denne privatiseringen er ideologisk, og det er svært vanskelig å nå frem med gode argumenter.


Vi er usikre på motivasjonen til våre ledere. Vil de underbygge våre standpunkter, og vise til behov for kvalitet,  forutsigbarhet og kontroll over egne ressurser, eller vil de enkelt og greit gjennomføre konkurranse som svar på ordre fra departementet?

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017