Rettigheten for Bane NOR-ansatte er sikret fra nyttår!

(Denne artikkelen er hentet fra frifagbevegelse.no. Link til artikkelen)

image-3.293675.36636.e6a8df6daa

SIKRET VILKÅRENE: Nestleder i LO Stat, Lise Olsen har i løpet av torsdag forhandlet fram overgangsbestemmelsene for de ansatte i Bane NOR. Her fra møte hos Riksmekleren tidligere i høst.

LO Stat, NJF og NLF har forhandlet fram overgangsbestemmelser som sikrer de ansattes lønns- og arbeidsvilkår fra 1. januar.

Bare en drøy uke før over 4 000 ansatte i Jernbaneverket får Bane NOR som ny arbeidsgiver, gikk LO Stat i forhandlinger med Spekter om hvilke avtaler som skal gjelde fra nyåret. 

– Vi har sørget for at det ikke skjer noen endringer i lønns- og avtalevilkår fra 31. desember til 1. januar, sier Lise Olsen, nestleder i LO Stat. 

Sammen med Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund fikk LO Stat banet vei for overgangsbestemmelser som sikrer ansattes rettigheter fram til en ny overenskomst er på plass. 

– Vi kom fram til en bra avtale og fikk gjennomslag for det som er viktig for oss, sier hun. 

Dermed kan de som blir berørt av virksomhetsoverdragelsen kjenne juleroen senke seg. Avtalen sikrer også de som blir ansatt etter 1. januar neste år de samme lønns- og arbeidsvilkårene. Blant de viktigste punktene var å sørge for at medbestemmelsesordningene og rettighetene til tillitsvalgte blir videreført. 

– Nå gjelder disse fra første dag. Og det er ganske viktig i et nytt selskap, sier OIsen. 

• Her er Frp-statsrådens nye tog-selskaper

• Tillitsvalgte mister innflytelse i Bane NOR

Viktig avklaring på våre rettigheter i Bane NOR!


Idet vi beveger oss inn mot julen, har vi idag fått en viktig  avklaring på hva som skjer med våre rettigheter i forbindelse med overgangen til Bane NOR. Dette har Norsk Jernbaneforbund arbeidet knallhardt med, og fortjener all honnør.


Hei,

Det har vært mye usikkerhet omkring våre medlemmers rettigheter ved overgangen fra Jernbaneverket til Bane NOR SF, og da spesielt perioden fra 01.01.17 og fram til ny overenskomst.

Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund har idag sammen med LO Stat, vært i forhandlinger med Spekter og Bane NOR SF. Resultatet er vedlagt.

Formålet for oss var å sikre våre medlemmers rettigheter på en best mulig måte i denne overgangsperioden. 

Med denne avtalen har vi sikret oss forhandlingsrett på lønns- og avtaleforhold, Mellomoppgjøret 2017 og videreføring av Særavtalene.

Ber om at denne avtalen blir gjort kjent til alle våre medlemmer i Bane NOR SF.


God jul til dere alle!


Vennlig hilsen
Jane og Torfinn


For å lese hele protokollen, trykk på bildet under.

Nyhetsbrev fra Samferdselsdepartementet


Jernbanereformen med mange milepæler i 2017

Samferdselsdepartementet Publisert 06.12.2016 14:34

- Med jernbanereformen gjennomfører regjeringen en kraftig satsing på norsk jernbane. Målet er at passasjerer og næringsliv skal få et enda bedre tilbud, samtidig som vi sikrer at de stadig høyere bevilgningene til jernbanen blir brukt mest mulig effektivt. En kraftig økning i årlige bevilgninger reflekterer at ambisjonene for jernbanen er høye. Fra nyttår får sektoren en tydeligere organisering ved at Jernbanedirektorat og Bane NOR opprettes. Samtidig vil det brukes noe mer tid på å forberede jernbanesektoren for anbud på persontransport, slik at de statlige aktørene får satt seg bedre i sine roller, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Samferdselsdepartementet er godt i rute med jernbanereformen. Som planlagt vil Jernbanedirektoratet og statsforetaket Bane NOR være på plass fra nyttår. Dette gir en tydeligere organisering og ansvarsdeling i sektoren. Jernbanedirektoratet skal være den strategiske aktøren som har et overordnet ansvar for helheten på jernbanen. Bane NOR skal ha et helhetlig ansvar for all fysisk infrastruktur og eiendom, noe som i dag har vært spredt på flere aktører. 

Samtidig blir flere underselskaper av NSB gjort om til selvstendige enheter underlagt Samferdselsdepartementet. Det gjelder billettselskapet Entur, som skal utarbeide et rute- og billettsystem for hele kollektiv-Norge, Mantena som driver togvedlikehold og et materiellselskap, som skal eie alle togsett.

Justert fremdrift i arbeidet med persontogtilbudene

Innen offentlig transport er anbud et vanlig virkemiddel for å sikre best mulig reisetilbud for skattebetalernes penger. Anbud blir blant annet benyttet innen luftfart, ferje- og hurtigbåttransport og busstransport. Det har i snart ti år vært konkurranse om godstransport på bane. I 2006 startet trafikken på Gjøvikbanen etter en anbudsrunde om persontogtilbudet, og Samferdselsdepartementet har gode erfaringer med dette.

Samferdselsdepartementet er nå i full gang med å tilrettelegge for anbud som skal gi best mulige togtilbud, men det er mye som må på plass for å sikre en god anbudsprosess. Departementet har derfor besluttet å justere fremdriften i dette arbeidet. Utkast til konkurransegrunnlag blir derfor ikke sendt ut på høring nå, slik det opprinnelig var planlagt. Tiden fremover vil bli brukt til å avklare enkelte elementer som Samferdselsdepartementet mener er viktige for å sikre suksess i anbudet:

  • Det er viktig at de nye statlige selskapene som skilles ut fra NSB får "satt seg". Selskapene kommer til å være underleverandører til togoperatørene som skal kjøre på jernbanen. Utsettelse gir prekvalifiserte togoperatører mer tid til å ha dialog med sine underleverandører før konkurransen starter.
  • Våren 2017 legger Samferdselsdepartementet fram Nasjonal transportplan 2018-2029. Arbeidet med stortingsmeldingen er i full gang, og det er hensiktsmessig å se konkurranseutsettingen i sammenheng med ny Nasjonal transportplan. Eventuelle utbyggingsprosjekter som blir prioritert på de aktuelle strekningene i trafikkpakke Sør kan få betydning for rutetilbudet.
  • Samferdselsdepartementet trenger mer tid til avklaringer for å kunne redusere usikkerheten både for ansatte og togoperatører som skal konkurrere om trafikkpakken. Dette gjelder blant annet spørsmål om pensjon, og hvordan NSB kan settes i stand til å konkurrere på like vilkår. Her er det igangsatt en prosess mot ESA for å avklare statsstøtterettslige spørsmål, og som vil ta noe tid.

Trafikkstart: Pakke Sør i desember 2018, pakke Nord i desember 2019

Samferdselsdepartementet holder fast på ambisjonen om trafikkstart ved ruteendring i desember 2018 for trafikkpakke Sør, som omfatter persontogtilbudene på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen.

Opprinnelig var planen at trafikkstart for trafikkpakkene Sør og Nord skulle være samtidig, ved ruteendring i desember 2018. Som følge av at prosessen knyttet til konkurransen om trafikkpakke Sør er justert, blir det av kapasitetsmessige grunner utfordrende for togselskapene og Jernbanedirektoratet å arbeide med to konkurranser så å si samtidig.

Trafikkstarten for trafikkpakke Nord utsettes derfor med ett år, til desember 2019. Trafikkpakke Nord omfatter persontogtilbudene på Nordlandsbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen, Raumabanen, Rørosbanen og fjerntogene på Dovrebanen.

For flere opplysninger – se nettsidene

© Trafikk- og Administrasjonsforeningen 2017